Suszenie ewaporacyjne

Osuszanie parowe jest klasyfikowane jako najbardziej efektywny proces suszenia przemysłowego transformatorów mocy i przełączników mocy, który jednocześnie w najmniejszym stopniu wpływa na produkt. Wilgoć jest usuwana z systemu izolacyjnego w warunkach próżni. W trakcie podgrzewania produktu, opary rozpuszczalnika są wprowadzane do autoklawu w warunkach próżni. Zaletą tego procesu jest możliwość określenia szybkości nagrzewania i doskonała wymiana ciepła, nawet w trudno dostępnych miejscach. Ponadto w materiałach izolacyjnych uzyskuje się bardzo niską wilgotność resztkową, która jest trudna do osiągnięcia w innych procesach. Oprócz inteligentnego sterowania procesem, szczególną uwagę zwracamy na ochronę przeciwwybuchową - wszystkie instalacje posiadają certyfikowaną przez ekspertów konstrukcję ochrony przeciwwybuchowej i są dostarczane w stanie bezpiecznym, zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Specjalne wyposażenie sterujące:

  • Sterowanie temperaturą i ciśnieniem w celu dostosowania procesu suszenia do indywidualnych potrzeb
  • Proces destylacji podczas etapu podgrzewania
  • Precyzyjny pomiar rzeczywistego współczynnika usuwania wody resztkowej
  • Kontrola kondensatu i wody chłodzącej; instalacja automatycznie dostosowuje się do dostępnej ilości wody chłodzącej
  • Stosowanie pomp wspomagających, smarowanych olejem lub pracujących na sucho 

Poza koncepcją i dostawą nowych instalacji ewaporacyjnych, oferujemy badania działających instalacji, opracowujemy katalogi pomiarów i podejmujemy wszelkie niezbędne kroki w celu dostosowania tych starszych instalacji do aktualnych środków ochrony przeciwwybuchowej i najnowocześniejszych systemów sterowania.

Urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości usuwanej wody można zintegrować z istniejącą instalacją.

Suszarnie transformatorów (próżniowe)

Dla transformatorów mocy i rozdzielczych mają zastosowanie konwencjonalne suszarnie próżniowe i suszarnie wykorzystujące gorące powietrze. W niektórych zastosowaniach, konwencjonalne suszarnie są najbardziej efektywnym rozwiązaniem. W innych zastosowaniach, kombinacja konwencjonalnego suszenia i ogrzewania o niskiej częstotliwości / prądem stałym jest dobrą alternatywą dla skrócenia czasu suszenia i wyników. Ponadto, niektóre papierowe materiały izolacyjne wymagają obróbki kombinowanej.

Instalacje te są również wyposażone w optymalizujące czas trwania procesu sterowanie.  Do określenia stopnia wysuszenia stosuje się różne pomiary, opcjonalnie dostępne jest urządzenie do pomiaru szybkości usuwania wody szczątkowej.

Instalacje do suszenia prądowego

Instalacje do suszenia prądowego są uznawane za najbardziej wydajne układy do podgrzewania transformatorów.

Przy wysokim współczynniku sprawności, energia cieplna jest przekazywana prawie wyłącznie do uzwojeń.

Dla różnych typów transformatorów stosuje się różne koncepcje instalacji:

Transformatory dystrybucyjne o mocy do 2,5 MVA są poddawane obróbce głównie za pomocą urządzeń do suszenia i późniejszego napełniania w próżni.

W przypadku większych transformatorów rozdzielczych o mocy >2,5 MVA odpowiednie jest zastosowanie obróbki mieszanej: w pierwszym etapie nagrzewana jest części aktywna transformatora, przez zasilanie stałoprądowe, wraz z równoczesnym ogrzewaniem całego transformatora gorącym powietrzem. Końcowe suszenie odbywa się w następnym etapie procesu próżniowego. Zalety tej metody: nawet wewnętrzne części uzwojeń są szybko podgrzewane. Szybkie nagrzewanie w celu odpowiedniego suszenia jest wymagane przez producentów papieru DDP.

B+M oferuje systemy grzewcze prądu stałego do podgrzewania pojedynczych zwojów. Urządzenia te stosowane są głównie do transformatorów specjalnych (np. transformatory trakcyjne).

 

W celu przygotowania oferty proszę o przesłanie o swoich wymagań, chętnie opracujemy dla Państwa odpowiednią ofertę.